1. Bendrosios nuostatos

1.1. KYRA.LT internetinėje parduotuvėje, adresu https://kyra.lt (toliau - Parduotuvė), priklausančiai įmonei MB "Miskyra" (toliau - Pardavėjas) (įmonės kodas 305340134, PVM mokėtojo kodas LT100013406412, registracijos adresas - Architektų g. 79-23, LT-04208 Vilnius), prekyba vykdoma vadovaujantis šiais KYRA.LT prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Užsiregistravęs vartotojas ir suformavęs užsakymą, tampa Parduotuvės pirkėju (toliau - Pirkėjas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo KYRA.LT puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti modifikuotas Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

1.6. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su KYRA.LT taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu KYRA.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

2. Asmens duomenų apsauga ir Privatumo politika

2.1. Tvarkydamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR), įsigaliojusio 2018 m. gegužės 25 d., dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. Pardavėjas gerbia Pirkėjo privatumą, saugo jo asmeninę informaciją ir visais būdais stengiasi užtikrinti saugią ir malonią apsipirkimo patirtį. KYRA.LT parduotuvėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies) tam, kad pasiūlyti geresnę ir asmeniškesnę apsipirkimo patirtį Pirkėjui. Jei Pirkėjui kyla klausimų dėl KYRA.LT taikomos privatumo politikos, arba Pirkejui pageidaujant, kad jo pateikti duomenys būtų pašalinti iš KYRA.LT duomenų bazės, visais klausimais Pirkėjas turi kreiptis el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2.1.1. Vartotojas turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje (www.kyra.lt), registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Pirkėjo registracija patvirtinama automatiškai, o nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas su Pirkėjo prisijungimo informacija.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje KYRA.LT, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.8. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.9. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės KYRA.LT teikiamomis paslaugomis.

 

3. Pirkimo - pardavimo sutartis

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es), prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“. Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma KYRA.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3.3. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jas gauna.

3.4. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. išsiųstas užsakymas, kurį gauna Pirkėjas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija. Kartu su šiuo elektroninio pašto laišku Pirkėjas gauna ir sąskaitą faktūrą.

3.5. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Pirkėjo pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.

3.6. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

 

4. Apmokėjimas

4.1. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

4.2. Pirkėjas už užsakytas prekes atsiskaito pateiktais atsiskaitymo metodais.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis KYRA.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš numatytų išankstinio apmokėjimo būdų, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės KYRA.LT teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo sumos.

8.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, kai užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti. Jeigu užsakytos prekės buvo pristatytos į paštomatą, pirkėjas privalo jas atsiimti per 3 dienas.

8.3.2. Atsiimant prekes iš Lietuvos pašto skyriaus, darbuotojui būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriujePristatymas

 

9. Prekės ir jų kainos

9.1. Kiekvienos KYRA.LT parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

9.4. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis.

 

10. Prekių grąžinimas

10.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).

10.2. Remiantis 10.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 14 dienų po prekių gavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje KYRA.LT įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais.

10.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

10.2.1.1. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti saugiai supakuota į originalią gamintojo pakuotę, kad nebūtų pažeista transportavimo metu, grąžinama su visais priedais, originali batų dežutė taip pat neturi būti sugadinta, apklijuota lipnia juosta ar naudojama kaip siuntimo pakuotė.

10.2.1.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

10.2.1.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt).

10.2.1.4. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

10.2.2. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti grąžinta per Lpexpress paštomatą adresu: Vilnius, Architektų g. 19 (RIMI). Taip pat galima grąžinti ir išsiunčiant prekę adresu: Architektų g. 79-23, 04208 Vilnius. Siųsti galima kurjeriu arba paštu.

10.2.3. Prieš grąžinant ar keičiant prekę, būtina užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą arba informuoti pardavėją el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10.2.4. Pardavėjas gavęs grąžinamą ar keičiamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti pirkėją, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

10.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui Intymi pagunda parduotuvės asortimente.

10.2.6. Grąžinamų ar keičiamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.2.7. Jei pirkėjas pasirenka nestandartinį, greitesnį pristatymo būdą, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

10.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

10.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

10.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

10.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

10.3.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

10.3.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

10.4. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas šią prekę kartu su "Prekės keitimo ar grąžinimo prašymu" ir pirkimą parduotuvėje KYRA.LT įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi grąžinta per Lpexpress paštomatą adresu: Vilnius, Architektų g. 19 (RIMI) arba išsiunčiant prekę adresu: Architektų g. 79-23, 04208 Vilnius. Pardavėjas šiuo atveju įsipareigoja apmokėti Pirkėjui prekės siuntimo išlaidas.

10.5. Prekės, kurioms taikomos griežtesnėsgrąžinimo ar keitimo sąlygos:

10.5.1. Dovanų kuponai, įsigyti KYRA.LT parduotuvėje yra negrąžinami ir neišgryninami. Grąžinus prekę, įsigytą už dovanų kuponą, pinigai yra negrąžinami. Yra atstatoma prieš tai buvusi dovanų kupono suma.

10.6. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo. Atsiradus prekės trūkumams dėl pirkėjo kaltės, prekės naudojimosi taisyklių nesilaikymo arba natūralaus dėvėjimosi pasekmės garantija netaikoma.

10.7. Gamintojo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.8. Remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalimi, pažymime, kad pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

 

11. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei KYRA.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12. Kitos nuostatos

12.1. Griežtai draudžiama be MB "Miskyra" raštiško leidimo kopijuoti, pasisavinti, platinti ar atlikti kitokius veiksmus, pažeidžiančius KYRA.LT arba MB "Miskyra" autorines teises į bet kokią internetinėje parduotuvėje KYRA.LT esančią informaciją, taip pat KYRA.LT Facebook, Instagram ir kitose soc.tinklose ir platformuose skelbiama informaciją, įskaitant nuotraukas, video įrašus, tekstus ir kt.. Visi pažeidimai yra ir bus fiksuojami ir spendžiami LR įstatymais numatyta tvarka.

12.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

12.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų internetinės parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 5 262 67 51, internetinėje svetainėje www.vvtat.lt jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.